பொதுக்காலம் – 17 ஆம் வாரம் புதன் ஆகஸ்ட் , 01.08.2012

முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 10. 16-21 நாடெங்கும் சண்டை சச்சரவுக்குக் காரணமான என்னைப் பெற்றெடுத்த என் தாயே, எனக்கு ஐயோ கேடு! நான் கடன் கொடுக்கவும் இல்லை; கடன் வாங்கியதும் இல்லை. எனினும் எல்லாரும் என்னைச் சபிக்கிறார்கள். நான் உம் சொற்களைக்...

பொதுக்காலம் – 17 ஆம் வாரம் செவ்வாய் ஜுலை , 31.07.2012

முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 17-22 ஆண்டவர் எரேமியாவுக்குக் கூறியது: நீ அவர்களுக்கு இந்த வாக்கைக் கூறு: என் கண்கள் இரவு பகலாகக் கண்ணீர் சொரியட்டும்; இடைவிடாது சொரியட்டும்; ஏனெனில் என் மக்களாம் கன்னி மகள் நொறுங்குண்டாள்; அவளது காயம் மிகப் பெரிது....

Menu Title