பொதுக்காலம் – 17 ஆம் வாரம் திங்கள் ஜுலை , 30.07.2012

முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-11 ஆண்டவர் என்னிடம் கூறியது இதுவே: “நீ உனக்காக நார்ப் பட்டாலான ஒரு கச்சையை வாங்கி அதை உன் இடையில் கட்டிக்கொள். அதைத் தண்ணீரில் நனைக்காதே.” ஆண்டவர் சொற்படி நான் கச்சையை வாங்கி அதை என் இடையில்...

பொதுக்காலம் 17 வது – ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு 29-07-2012

முதல் வாசகம் அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 42-44 அந்நாள்களில் பாகால் சாலிசாவைச் சார்ந்த ஒரு மனிதர் புது தானியத்தில் செய்யப்பட்ட இருபது வாற்கோதுமை அப்பங்களையும், தம் கோணிப் பையில் முற்றிய தானியக் கதிர்களையும் கடவுளின் அடியவரிடம் கொண்டு வந்தார். எலிசா, மக்களுக்கு உண்ணக் கொடு...

Menu Title