பொதுக்காலம் – 19 ஆம் வாரம் வியாழன் ஆகஸ்ட் , 16.08.2012

முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-12 ஆண்டவரின் வாக்கு எனக்கு அருளப்பட்டது: `மானிடா! கலகம் செய்யும் வீட்டாரிடையே நீ வாழ்கின்றாய். காணக் கண்கள் இருந்தும் அவர்கள் காண்பதில்லை; கேட்கச் செவிகள் இருந்தும் அவர்கள் கேட்பதில்லை; ஏனெனில் அவர்கள் கலகம் செய்யும் வீட்டார். மானிடா!...

புதன் ஆகஸ்ட் , 15.08.2012

திருநாள் திருப்பலி தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா முதல் வாசகம் திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 11: 19; 12: 1-6,10 விண்ணகத்தில் கடவுளின் கோவில் திறக்கப்பட்டது. அந்தக் கோவிலில் உடன்படிக்கைப் பேழை காணப்பட்டது. வானில் பெரியதோர் அடையாளம் தோன்றியது: பெண் ஒருவர் காணப்பட்டார்;...

Menu Title