பொதுக்காலம் – 22 ஆம் வாரம் சனி ஆகஸ்ட் , 08.09.2012

தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு (ஆரோக்கிய அன்னை) விழா முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5ய ஆண்டவர் கூறுவது: நீயோ, எப்ராத்தா எனப்படும் பெத்லகேமே! யூதாவின் குடும்பங்களுள் மிகச் சிறியதாய் இருக்கின்றாய்! ஆயினும், இஸ்ரயேலை என் சார்பாக ஆளப்போகின்றவர் உன்னிடமிருந்தே தோன்றுவார்; அவர்...

பொதுக்காலம் – 22 ஆம் வாரம் வெள்ளி ஆகஸ்ட் , 07.09.2012

முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5 சகோதரர் சகோதரிகளே, நீங்கள் எங்களைக் கிறிஸ்துவின் ஊழியர்கள், கடவுளின் மறை உண்மைகளை அறிவிக்கும் பொறுப்புடையவர்கள் எனக் கருத வேண்டும். பொறுப்பாளர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாய்க் காணப்பட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கலாம் அன்றோ! என்னைப்...

Menu Title