பொதுக்காலம், வாரம் 30, புதன்கிழமை 31-10-2012

முதல் வாசகம்: தூய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:1-9 1 பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். ஆண்டவரின் அடியாருக்கு இதுவே ஏற்புடையது. 2 “உன் தந்தையையும் தாயையும் மதித்து நட” என்பதே வாக்குறுதியை உள்ளடக்கிய முதலாவது கட்டளை. 3 “இதனால் நீ நலம் பெறுவாய்;...

Menu Title