நம்பிக்கை – கொடையா? கனியா?

  திருத்தந்தை 16ஆம் பெனடிக்ட் வரும் 2012 அக்டோபர், 11 ஆம் தேதி முதல் 2013 நவம்பர் 24 நாள் உள்ள ஓராண்டுக்கும் மேலான காலத்தை “நம்பிக்கை ஆண்டு” என பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். இந்த “நம்பிக்கை ஆண்டு” இரண்டு மிகப் பெரிய நிகழ்வுகளைக் கொண்டது.1. வத்திக்கான் சங்கம் 1962-ல்...

பாஸ்கா – 6ஆம் வாரம் ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு 05-05-2013

      முதல் வாசகம் இன்றியமையாதவை தவிர, வேறு எந்தச் சுமையையும் உங்கள்மேல் சுமத்தக்கூடாது என்று தீர்மானித்தோம். திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-2, 22-29 அந்நாள்களில் யூதேயாவிலிருந்து வந்த சிலர், “நீங்கள் மோசேயின் முறைமைப்படி விருத்தசேதனம் செய்துகொள்ளாவிட்டால் மீட்படைய முடியாது” என்று சகோதரர்...

Menu Title