பொதுக்காலம், வாரம் 30-05-2013

முதல் வாசகம் சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 15-25 ஆண்டவருடைய செயல்களை நினைவுபடுத்துவேன்; நான் கண்டவற்றை எடுத்துரைப்பேன். ஆண்டவருடைய சொல்லால் அவருடைய செயல்கள் உண்டாகின்றன. ஒளிரும் கதிரவன் அனைத்தையும் காண்கின்றான். ஆண்டவருடைய செயல் அவருடைய மாட்சியால் நிறைந்துள்ளது. அனைத்தையும் தமது மாட்சியில் நிலை நிறுத்திய எல்லாம் வல்ல...

பொதுக்காலம், வாரம் 8 29-05-2013

முதல் வாசகம் சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 36: 1-2. 4-5. 9-17 எல்லாவற்றிற்கும் கடவுளாகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும்; எங்களைக் கண்ணோக்கும்; உம்மைப் பற்றிய அச்சம் எல்லா நாடுகள்மீதும் நிலவச் செய்யும். அயல்நாடுகளுக்கு எதிராக உம் கையை உயர்த்தும். ஆண்டவரே, உம்மைத் தவிர வேறு கடவுள்...

Menu Title