திருப்பாடுகளின் வெள்ளி 03-04-2014

முதல் வாசகம் நம் குற்றங்களுக்காகக் காயமடைந்தார். இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52: 13 – 53: 12 இதோ, என் ஊழியர் சிறப்படைவார்; அவர் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டு, உயர்த்தப்பட்டு, பெரிதும் மாட்சியுறுவார். அவரைக் கண்ட பலர் திகைப்புற்றனர்; அவரது தோற்றம் பெரிதும் உருக்குலைந்ததால் மனித சாயலே அவருக்கு...

தவக்காலம் வியாழன் திருத்தைலத் திருப்பலி 02-04-2015

  முதல் வாசகம் ஆண்டவர் என்மீது அருள்பொழிவு செய்துள்ளார். இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-3ய, 6ய, 8b-9 ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என்மேல் உளது; ஏனெனில், அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார்; ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும், உள்ளம் உடைந்தோரைக் குணப்படுத்தவும், சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலையைப்...

Menu Title