123

உனக்காக நான் மரித்தேனே
எனக்காக நீ என்ன செய்தாய.;………

தவக்கால தியான வழிபாடுகள் அருட்பணி விக்டர்
யோசேப் அவர்களினால் நடாத்தப்படும்

                                                                    

1 April 2017     from 7.00pm   at   St. Stephan’s church,

        146 Little Ilford Road, Manor Park, E12 5PJ.

2 April 2017     from 4.30pm    at   All Saint church,

                                          531 Kenton Road, Harrow, HA3 0UL.

6 April 2017     from 7.30pm      at   St. Boniface church,

185 Mitcham Road, Tooting, SW17 9PG

9 April 2017    (Palm Sunday)   from  11.00AM  at

The Friars, Aylesford, Kent, ME20 7BX

மேலதிக விபரங்களுக்கு

Tamil Catholic Chaplaincy

304 Garratt Lane

London, SW18 4EH, Tel – 02088706257

tamil.chaplaincy@aol.co.uk, tamil-rcchaplaincy.org.uk

Menu Title