புனித வார வழிபாடுகள்

தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகம் பெரிய வியாழன் மாலை 5.00 மணி  at St Elphege’s church Wallington பெரிய வெள்ளி திருச்சிலுவைப் பாதை 8.00am at Christ the King Church Chingford திருச்சிலுலைவப் பாதை  12.00 noon at St Saviours church Lewisham...

Menu Title