தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் இம்மாதம் 4ம் ஞாயிறு 23-09-2018 Eastham St. Anthony’s ல் தமிழில் திருப்பலி நடைபெறாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் அதற்குப் பதிலாக இம்மதம் 5ம் ஞாயிறு 30-09-2018 அன்று Eastham St. Anthony’sல் தமிழ் திருப்பலி நடைபெறும.;

Menu Title