தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகம்

  புனித வார வழிபாடுகள் 2019

பெரிய வியாழன்
மாலை 5.00 மணி  at St Elphege’s church Wallington

பெரிய வெள்ளி
திருச்சிலுவைப் பாதை 7.00am at Christ the King Church Chingford

திருச்சிலுலைவப் பாதை  12.00 noon at St Saviours church Lewisham

மாலை 5.00 மணி   at  St Elphege’s church Wallington

மாலை 5.00 மணி    at All Saints church Kenton Harrow

உயிர்ப்பு சனி
மாலை4.30 மணி at St Anthony’s church Forest Gate Eastham
மாலை 10.00 மணி  at  St Elphege’s church Wallington

மாலை 11.00 மணி   at All Saints church Kenton Harrow
மாலை 11.30 மணி   at St Anselm’s church Southall

உயிர்ப்பு ஞாயிறு திருப்பலி

மாலை 5.00 மணிat St. Vincent church Luton

Menu Title