ஞாயிறு திருப்பலி நேரங்கள்

மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Southall 01.30 PM                St Anselm’s Church ,Southall,UB2 4UL

மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Kenton 04.00 PM                  All Saints Church ,Kenton Road,HA3 0UL

மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Wallington 03.00pm                St.Elephege’s church-SM6 9AY

 

மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Leiceter 12.00 noon-            Our lady of good council-LE4 7ZB

மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிCoventry 2.30 PM                  Holy family church-CV6 4GF

மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Lewshiam 03.45 PM  –         St Saviour’s Church,high Street ,
SE13 6AA-

மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Milton Keynes 04.30 PM–  St.Augustine’s church-MK13 7PL

 

மாதத்தின் முன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Wallington 01.30pm                St.Elephege’s church-SM6 9AY

மாதத்தின் முன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Wembley 03.30 PM—             St Joseph’s Church, Wembley
HA9 6AG

மாதத்தின் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Earlsfield 04.30 PM—             St. Gregory’s Church

306 Garratt Ln, London SW18 4EH

 

மாதத்தின் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி Eastham 04.30 PM—             -St Antony’s Church, Forest gate ,Eastham
E7 9QB

மாதத்தின் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி South End on sea  03.30 PM—             -St Helen’s catholic  Church, Our lady Help christian and St Helen ,27, Milton road, Westcliff-On-Sea   SS9 7JP

 

 

வார நாள் திருப்பலி நேரங்கள்

மாதத்தின் முதலாம் புதன்கிழமை திருப்பலி     St Saviour’s Church,high Street ,Lewshiam   SE13 6AA-     07.50 PM

மாதத்தின் முன்றாம் புதன்கிழமை திருப்பலி  St Anselm’s Church ,Southall,UB2 4UL   Southall 05.30 PM

ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை திருப்பலி St.Boniface church-Tooting-  SW17 9PG               Tooting 07.30 PM

 

Thursday-அற்புத பதக்கத்தின் நவநாள்-Miracle medal Novena-7.30 PM-St.Boniface church-Tooting-SW17 9PG 

மாதத்தின் முதலாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி  Prayer and Adoration 07.30 PM    The scout hall-Moster Park –KT3 6LX

மாதத்தின் முதலாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி  Prayer and Adoration 07.30 PM   St.Boniface church-Tooting-SW17 9PG

மாதத்தின் இரண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி Prayer and Adoration 07.30 PM AllSaints church-Kenton-HA3 0UL

மாதத்தின் முன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி  Prayer and Adoration 07.30 PM  St Augustine’s church-Gants hill-IG6 1AU

மாதத்தின் நான்காம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி Prayer and Adoration  07.30 PM St Patrick’s Church-Walthamstow-E17 7AS

சனிக்கிழமை விசேட திருபலிகள் இடம்பெறும் நேரம் இணையதளம் மூலமாக அறிவிக்கப்படும்

 

Quarterly:

Every 3 months: Saturday-Sunday mass-St.Antony’s church-Glasgow-G5 0YT-12.00 NOON

November: Saturday-Sunday mass- இறந்த ஆத்துமாக்களின் நினைவு நாள் All Souls Day-Glasgow-G5 OYT-12.00 NOON

December: Saturday-  Special mass   ஒளிவிழா -Olivila  (Carol)                     Glasgow-G5 OYT  –6.00 PM

Menu Title