ஞாயிறு திருப்பலி நேரங்கள்- பணித்தளங்கள்

 

மாதத்தின்முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிகள் 

 

Southall             01.30 PM              St Anselm’s Church ,                          UB2 4BE

Wallington        03.00PM             St.Elephege’s church,                          SM6 9AY

Kenton                04.30 PM           All Saints Church ,Kenton Road     HA3 0UL

மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிகள்  

Leiceter             11.00AM           Our lady of good council                       LE4 7ZB

Coventry           2.30 PM             Holy family church                                CV6 4GF

 Lewshiam       03.45 PM           St Saviour’s Church,high Street       SE13 6AA

Milton Keynes 05.30 PM          St.Augustine’s church                          MK13 7PL

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிகள்  

Wembley        03.30 PM            St Joseph’s Church, Wembley           HA9 6AG

மாதத்தின் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிகள்

 Earlsfield      04.30 PM            St Gregory’s Church,  Earlsfield,     SW18 4EH

 Eastham       04.00 PM           St Antony’s Church, Forest gate ,Eastham  E7 9QB

 South End on sea  12.30 AM      St Helen’s catholic  Church, Our lady Help

christian and St Helen ,27 Milton road, Westcliff-On-Sea        SS9 7JP

வார நாள் திருப்பலி நேரங்கள்

மாதத்தின் முதலாம் புதன்கிழமை திருப்பலி என் இரட்சகர் ஆலயம்         Lewshiam 07.50 PM

 St Saviour’s Church,high Street       SE13 6AA

மாதத்தின் முன்றாம் புதன்கிழமை திருப்பலி புனித அன்சலம் ஆலயம்     Southall 05.30 PM

 St Anselm’s Church ,Southall , UB2 4BE

ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை திருப்பலி புனித போனிபாஸ் ஆலயம்          Tooting 07.30 PM

St Boniface Church Tooting ,SW17 9PG

மாதத்தின் முதலாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி  Prayer and Adoration 07.30 PM    The scout hall-Moster Park -KT3 6LX

மாதத்தின் இரண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி Prayer and Adoration 07.30 PM AllSaints church-Kenton-HA3 0UL

மாதத்தின் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி  Prayer and Adoration 07.30 PM  St Augustine’s church-Gants hill-IG6 1AU

மாதத்தின் நான்காம் வெள்ளிக்கிழமை திருப்பலி Prayer and Adoration  07.30 PM St Patrick’s Church-Walthamstow-E17 7AS

 

சனிக்கிழமை விசேட திருபலிகள் இடம்பெறும் நேரம் இணையதளம் மூலமாக அறிவிக்கப்படும்

 

Quarterly:

Every 3 months: Saturday-Sunday mass-St.Antony’s church-Glasgow-G5 0YT-12.00 NOON

November: Saturday-Sunday mass- இறந்த ஆத்துமாக்களின் நினைவு நாள் All Souls Day-Glasgow-G5 OYT-12.00 NOON

December: Saturday-  Special mass   ஒளிவிழா -Olivila  (Carol)                     Glasgow-G5 OYT  -6.00 PM

Menu Title